Taken

Taak - dakdekker met steekwagen

Dakdekker met steekwagen

Kiest u in het menu een taak dan verschijnt een algemene beschrijving van de taak. 

Bij elke taak zijn een of meerdere prioritaire risico's vermeld.

MENSEN AAN HET WERK
Een goede voorbereiding en organisatie van het werk is noodzakelijk voor het beperken van de arbeidsrisico’s en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in algemene zin. 

Arbeidsrisico's kunnen worden voorkomen met bronmaatregelen. Kunnen er redelijkerwijs geen bronmaatregelen worden getroffen, dan kunnen – uitsluitend op grond van een actuele Risico-Inventarisatie en –Evaluatie – in  strikte volgorde andere maatregelen worden genomen: collectieve, individuele en persoonlijke maatregelen.

Via het Bouwbesluit is de opdrachtgever gebonden aan het ‘Toetsingskader Veilig Onderhoud op en aan Gebouwen’. Dit toetsingskader houdt in dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) voorwaarden worden gesteld ten aanzien van het veilig kunnen onderhouden van gebouwen in de gebruiksfase.

Onderstaand schema laat zien hoe de werkgever zijn beleid inzake veilig en gezond werken op bedrijfsniveau kan borgen.