Taken

Taak - dakdekker met steekwagen

Dakdekker met steekwagen

Kiest u in het menu een taak dan verschijnt een algemene beschrijving van de taak. 

Bij elke taak zijn een of meerdere prioritaire risico's vermeld.

MENSEN AAN HET WERK
Een goede voorbereiding en organisatie van het werk is noodzakelijk voor het beperken van de arbeidsrisico’s en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in algemene zin. 

Arbeidsrisico's kunnen worden voorkomen met bronmaatregelen. Kunnen er redelijkerwijs geen bronmaatregelen worden getroffen, dan kunnen – uitsluitend op grond van een actuele Risico-Inventarisatie en –Evaluatie – in  strikte volgorde andere maatregelen worden genomen: collectieve, individuele en persoonlijke maatregelen.

Via het Bouwbesluit is de opdrachtgever gebonden aan het ‘Toetsingskader Veilig Onderhoud op en aan Gebouwen’. Dit toetsingskader houdt in dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) voorwaarden worden gesteld ten aanzien van het veilig kunnen onderhouden van gebouwen in de gebruiksfase.

Onderstaand schema laat zien hoe de werkgever zijn beleid inzake veilig en gezond werken op bedrijfsniveau kan borgen.

Rol van partners in het bouwproces

Onderstaand een aantal belangrijke aandachtspunten voor de diverse partners in het bouwproces voor het voeren van een goed Veiligheid- & Gezondheidsbeleid:

 • Besteed in de offertefase aandacht aan randvoorwaarden voor veilige en gezonde uitvoer van het werk;
 • Zorg voor overlegsituaties tijdens de voorbereiding en uitvoering, stem activiteiten en verantwoordelijkheden af;
 • Leg afspraken schriftelijk vast, zodat achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan;
 • Zorg voor gerichte voorlichting en instructie en houd toezicht op het nakomen van afspraken;
 • Houd rekening met de onderhoudbaarheid van de verschillende dakonderdelen en dak-installaties, bijvoorbeeld door deze dakonderdelen / installaties op tenminste 4 meter van de dakrand te positioneren;
 • Zorg voor een permanent veilige toegang tot het dak;
 • Denk aan (semi) permanente randbeveiliging om valgevaar te voorkomen;
 • Bij renovatie van teerhoudende dakconstructies is het beleid inzake gezondheidsrisico’s erop gericht dat teerhoudend materiaal uit “de keten” verwijderd wordt (zie Brancheafspraak Werken met teerhoudende materialen, volgt !)
 • Bij vrijkomen van kwartsstof blootstelling voorkomen (zie Brancheafspraak Aanpak kwartsstof);
 • Zorg voor duidelijke verwerkingsvoorschriften voor de uitvoerende partij;
 • Beperk het gebruik van voor de gezondheid schadelijke stoffen;
 • Houd bij de keuze van werkmethode, materieel en materiaal rekening met de arbeidsomstandigheden c.q. duurzame inzetbaarheid personeel.
 • Verwerk geen brandbare materialen of materialen die gevaarlijke verbrandingsgassen geven;
 • Dakdekkers staan bloot aan weer en wind. De werkkleding moet zijn aangepast aan het seizoen en aan de werkzaamheden. Er moet op worden toegezien dat iedereen goede werkkleding draagt.
 • Zorg voor de noodzakelijke voorzieningen voor een adequate bedrijfshulpverlening.

Meer informatie