Voorbereidend werk

De Taak Risico Analyse (TRA) geeft een overzicht van elk risico met bijbehorende oplossing(en) bij deze taak

Voorbereidend werk - veilige daktoegang

Voorbereidend werk - veilige daktoegang

Voorafgaand aan de voorbereidende werkzaamheden moet worden gekeken naar de specifieke risico’s van de werkplek en omgeving. Op de dag van uitvoering moet rekening worden gehouden met de heersende weersomstandigheden en de mogelijke fysieke belasting voor werknemers als gevolg daarvan. Daarnaast krijgen de medewerkers voorlichting en instructie over gebruik en onderhoud arbeidsmiddelen en van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

De werkzaamheden onder de noemer ‘voorbereidend werk’ zijn divers. Zo kan er sprake zijn van nieuw werk, onderhoud, aanvullend onderhoud of (thermische) renovatie. Dakdekkers staan bloot aan weer en wind. De werkkleding moet zijn aangepast aan het seizoen en aan de werkzaamheden. Er moet op worden toegezien dat iedereen goede werkkleding draagt. Onderstaand zijn hiervoor de belangrijkste aandachtsvelden benoemd.

Voorzieningen worden aangebracht om het dak veilig te kunnen betreden en te verlaten, te lopen en er veilig op te kunnen werken. Alle werkzaamheden worden in een logische volgorde en arbeidsgang afgestemd. Hierdoor wordt de kans op schade aan het dak of de onderliggende ruimten beperkt. Bij het aanvoeren worden het benodigde materiaal, en gereedschap mechanisch op het dak gezet en/of naar beneden afgevoerd. Hierbij wordt zo nodig tevens gezorgd voor een afzetting wegens gevaar voor derden.

Het dakoppervlak wordt zo nodig met (stalen) bezems geveegd en droog gemaakt. Water wordt veelal verwijderd met een rubberen trekker/wisser, door gebruik te maken van een waterstofzuiger, en een klokpomp bij plassen. Gebruik bij grote dakoppervlakken bij voorkeur een veegmachine en/of waterzuigmachine. Dit beperkt repeterende bewegingen en duw- en trekkracht voor de werknemers beperkt. Het feitelijke drogen van de ondergrond vindt veelal plaats met een gasbrander of bij voorkeur warme lucht. Bij het droogbranden van de ondergrond ontstaan verbrandingsgassen. De mate van blootstelling van de werknemer is mede afhankelijk van de windsnelheid en windrichting en van de afstand en positie van de werknemer ten opzichte van de brander. Gebruik bij voorkeur lichtgewicht branders met lange (liefst instelbare) steel of een warmeluchtautomaat, zodat rechtop staand kan worden gewerkt.

Gebreken in het dakbedekkingssysteem zoals scheuren, blazen, plooien en dergelijke worden hersteld.  Bij het behandelen van dergelijke gebreken wordt een snijmes gebruikt. Hierbij is een zeker risico op snijden. Eventuele bouwkundige naden en kieren bij de dakdetails of in de ondergrond/onderconstructie worden met PUR-schuim gedicht. Blootstelling bij het aanbrengen van PUR-schuim (isocyanaten) kan leiden tot klachten, zoals irritatie van de luchtwegen (astma) en huid. Ook hier geldt dat de mate van blootstelling van de werknemer sterk afhankelijk is (beperkt wordt) door te werken vanaf de wind en rekening te houden met de windsnelheid. Daarnaast is de inzet van de juiste PBM en het juist gebruik ervan door de werknemers een belangrijk aandachtsveld.

Indien nodig wordt isolatiemateriaal in platen aangebracht. Het merendeel van de toegepaste dakisolatieplaten is van hardkunststofschuim gemaakt en licht van gewicht. Een tendens is het gebruik van grotere (en zwaardere) dakisolatieplaten om hogere dagproducties te bereiken. De plaatafmetingen en dikten van de dakisolatieplaten zijn divers. Pas bij voorkeur voor de werknemer hanteerbare plaatmaten toe. Hierdoor wordt fysieke belasting door ongunstige lichaamshoudingen beperkt.
Bij het op maat zagen of snijden van isolatiemateriaal kunnen vezels vrijkomen die irritatie van huid, ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. De grenswaarde voor vezels wordt naar verwachting niet overschreden.
Aandachtspunt bij het zagen of snijden van dakisolatieplaten is het risico op verwondingen door de scherpe randen van de isolatie en/of het snijden met isolatie mes in handen, onderarm of bovenbeen. Zorg dat bij het zagen of snijden een scherpe, fijn getande handzaag of isolatiemes wordt gebruikt en draag hierbij werkhandschoenen. Indien gebruik wordt gemaakt van een kettingzaag moeten daarbij aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, te weten, kettingzaagbroek, gelaatsbescherming, gehoorbescherming. Meer en meer worden dakisolatieplaten losliggend aangebracht of mechanisch aan de ondergrond bevestigd. Het mechanisch bevestigen van de dakisolatieplaten bestaat uit het aanbrengen van dakboorschroeven met een parkermachine. Hierbij is sprake van repeterende handelingen en lichaamshoudingen en wordt er duwkracht geleverd. In voorkomende situaties wordt in plaats van dakisolatieplaten een isolerende mortel / uitvlaklaag toegepast. Voor werknemers geldt dat hierbij blootstelling mogelijk is aan de in de mortel aanwezige stoffen.