Verwijderen (oude) dakbedekking

De Taak Risico Analyse (TRA) geeft een overzicht van elk risico met bijbehorende oplossing(en) bij deze taak

Storkoker - afvoer (oud) dakmateriaal

Stortkoker voor afvoer (oud) dakmateriaal

In het kader van onderhoud of renovatie worden lagen dakbedekking geheel of gedeeltelijk verwijderd. Regelmatig worden hierbij ook de eventueel aanwezige thermische isolatie en/of de ballastlagen verwijderd en – in specifieke situaties – de onderconstructie. Ook kan er sprake zijn van (mogelijke) aanwezigheid van oude teerlagen en asbest. In geval van asbestverwijdering wordt een daarvoor gecertificeerd bedrijf ingeschakeld; bij oude teerlagen past men de stappen toe genoemd in bijgaand protocol (volgt).

De fysieke belasting bij handmatig slopen is hoog, met name op de kleinere projecten. Het handmatige karakter van de sloopwerkzaamheden is alleen toegestaan als is aangetoond dat machinaal slopen redelijkerwijs niet mogelijk is. Tijdens het hakken, steken, lostrekken en losbreken van oude dakbedekkingsmaterialen, thermische isolatie en ballastlagen  wordt door de werknemer relatief veel duw- en of trekkracht uitgeoefend, getild of gedragen. Dat geldt niet alleen voor het handmatig slopen, maar ook voor het afvoeren van materialen (zoals stukken dakbedekking) en het aan- en afvoeren van gereedschappen. Handmatig werken gebeurt onder meer met breekijzer, stootijzer, schop/spade en stenen- en kruiwagen. Gebruik goed ergonomisch vormgegeven en zo mogelijk verstelbaar gereedschap. Denk aan taakroulatie, wissel regelmatig zwaar werk af met minder zwaar werk en neem voldoende rustmomenten. Bij het verwijderen van materiaal moet ook voorkomen worden dat door vallende voorwerpen of door wegwaaien  er gevaar bestaat voor aanwezig personeel en derden . Gebruik een stortkoker en zorg voor voldoende overige voorzieningen zoals onder andere afzetting/afscherming.

Op grote projecten kan de fysieke belasting van werknemers sterk worden beperkt door tijdens de sloopwerkzaamheden gespecialiseerde machines in te zetten. Deze machines zijn in eigendom of worden tijdelijk door het dakbedekkingsbedrijf gehuurd of door derden (onderaannemer / sloper) ter beschikking gesteld. Voorbeelden van gespecialiseerde sloopmachines zijn: daksnijmachine, dakfrees- en dakschraapmachine. In voorkomende situaties wordt ook een kleine shovel (bobcat) en veegmachine gebruikt.

Let bij het inzetten van dergelijke sloopmachines op het dak wel op andere gevaren, zoals aanrijdgevaar, bezwijken van dak(delen) en het van het dak afrijden. Het materieel moet verder in goede staat zijn; dit moet blijken uit actuele onderhoud-, inspectie- en keuringsrapporten. Hetzelfde geldt voor gehuurd/ingeleend materieel. De onderneming moet specifiek afspraken maken over de te nemen maatregelen die derden op het dak moeten nemen.

Dakdekkers staan bloot aan weer en wind. De werkkleding moet zijn aangepast aan het seizoen en aan de werkzaamheden. Er moet op worden toegezien dat iedereen goede werkkleding draagt. Onvoldoende bescherming van het lichaam kan leiden tot spier- en gewrichtsklachten. Door blootstelling aan UV straling is er bij onvoldoende beschermende kleding risico op huidkanker. Harde wind kan het werken ernstig hinderen of onmogelijk maken. Door wegwaaien van materiaal kunnen ongelukken gebeuren. Naar aanleiding van bovenstaande wordt opgemerkt dat de fysieke belasting van de werknemer in belangrijke mate uitvoering gerelateerd is. Denk in dit verband aan het werkrooster van het personeel, de werkplanning, de weersomstandigheden en daarnaast de projectgrootte en bereikbaarheid.