Onderhoudswerk

De Taak Risico Analyse (TRA) geeft een overzicht van elk risico met bijbehorende oplossing(en) bij deze taak

Onderhoud - waterzuiger met pomp

Onderhoud - waterzuiger met pomp

Het gaat hier veelal om kortdurend werk, met name voor uitvoering van:

  • Dakinspecties en dakopnames
  • Periodiek en reinigend onderhoud
  • Reparaties niet zijnde algehele vervanging
  • Plaatsen en verwijderen collectieve voorziening 

Van groot belang is om, voordat deze taken worden uitgevoerd, concrete informatie te verwerven over de op het dak aan te treffen risico’s.  
Vervolgens is van belang om, rekening houdend met de bestaande permanente voorzieningen ter voorkoming van valgevaar en inzet van de hieronder vermelde werkwijze, de directe blootstelling in tijdsduur aan valgevaar tot een minimum te  beperken. 
Uitvoering van dakinspecties geschiedt in eerste instantie via een veilige dakopgang. Vervolgens wordt zoveel mogelijk vanuit de veilige zone gewerkt (> 4 meter van de dakrand). Mocht het noodzakelijk zijn om dichter bij de dakrand of sparingen te moeten werken, dan wordt in eerste instantie gezocht naar beveiliging door fysieke markering op 2 meter van de dakrand en inzet collectieve voorzieningen.  
Materieel en voorzieningen worden aangebracht om het dak veilig te kunnen betreden en er veilig op te kunnen werken. Het dakoppervlak wordt zo nodig geveegd en water wordt verwijderd door zuigen, drogen of droogbranden. Ook kan sprake zijn van verwijderen van bladeren met gebruik van een bladblazer. De oorzaak van eventuele lekkages wordt opgespoord. Defecte materialen en eventueel aangetaste delen van ondergrond of waterafvoer worden vervangen en nieuwe dakbedekking wordt aangebracht.
 
Helaas zijn bij zeer veel bestaande gebouwen geen permanente voorzieningen ter voorkoming van valgevaar aanwezig. Het is van groot belang in die situaties de afspraken (inclusief aangelijnd werken bij kortdurende werkzaamheden) te hanteren zoals opgenomen in de informatiefolder Voorkom valgevaar op platte daken (brancheafspraken BIKUDAK)`. En zo nodig advies op te stellen voor het aanbrengen van juiste voorzieningen.