Asbest

Gevaar Asbest

  

Tijdens het slopen, verbouwen en onderhouden van daken kan de dakdekker in aanraking komen met asbest of asbesthoudende materialen (kankerverwekkend), en bestaat de kans op blootstelling aan asbest. Denk bijvoorbeeld aan vloerplaten, isolatiemateriaal en dakdoorvoeren. De werkgever moet maatregelen nemen als er (mogelijk) asbest op het werk aanwezig is.

Zodra asbest is aangetroffen, moet het werk worden stilgelegd. De werkplek moet worden afgezet en een daartoe gecertificeerd bedrijf moet een asbestinventarisatie uitvoeren. Dat bedrijf bepaalt de risicoklasse van de sanering. Op grond van het uitgebreide saneringsplan dat wordt opgesteld, voert dan (vaak) een gecertificeerd saneringsbedrijf de sanering uit.

Na afloop van de sanering dient een daartoe bevoegd bedrijf een vrijgavemeting uit te voeren. Vanaf 1993 geldt het Asbestverwijderingsbesluit voor het verplicht verwijderen van asbest door gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven.

Asbest

Bronaanpak

Verricht geen werk aan asbest- of teerproducten. Waarschuw de uitvoerder als u deze producten aantreft.

Meer informatie:

 

Verboden voor onbevoegden

Verboden voor onbevoegden

Asbest

Stichting Certificatie Asbest

Stichting Certificatie Asbest

Arbobesluit: Hoofdstuk 4 afdeling 5 Aanvullende voorschriften asbest

Asbest of asbesthoudende producten

  • Er is een wettelijk verbod op het bewerken, verwerken of in voorraad houden van asbest of asbesthoudende producten. Ook het slopen van asbest of asbesthoudende producten uit gebouwen en objecten is gebonden aan strenge voorschriften

Eisen bij asbestsanering

  • De sloopwerkzaamheden moeten worden ingedeeld in risicoklasse 1, 2 of 3

    en er dient een asbestinventarisatierapport te worden opgesteld.
  • Werknemers die werkzaamheden met asbest uitvoeren moeten in het bezit zijn van een Certificering van vakbekwaamheid verwijdering asbest of een Certificering toezichthouder asbestverwijdering van Stichting Certificatie Asbest (Ascert).

De betreffende wet- en regelgeving is te vinden in:

  • Arboregeling: artikel 1.3 t/m 1.8; in deze artikelen worden eisen gesteld aan opleidingen ten aanzien van arbeid met asbest.
  • Arboregeling: art. 4.27; regelt de afgifte van certificaten voor arbeid met asbest.

 

Asbest

CAO BIKUDAKARTIKEL 14 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

5. Het slopen, bewerken en verwerken van asbest is verboden. Van dit verbod zijn bedrijven uitgesloten, die voldoen aan de wettelijke eisen voor asbestsloop, zoals gesteld bij of krachtens het Asbestverwijderingsbesluit 2005 zoals vastgesteld door het Ministerie van VROM.