Ongewenst gedrag

Geweld: ongewenst gedrag!

Geweld: ongewenst gedrag!

Medewerkers kunnen te maken krijgen met ongewenst gedrag. Dit gedrag kan van collega’s of leidinggevenden zijn, maar ook van niet-dakdekkers op het dak, leveranciers, bezoekers en passanten. Het is niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Daarom is het belangrijk dat u en uw medewerkers zich hiervan bewust zijn. Wat voor de een ongewenst is, is voor de ander wellicht een grapje. Ongewenst gedrag kan ingrijpende gevolgen hebben en kan leiden tot ernstige lichamelijke en psychische klachten. Deze klachten kunnen leiden tot (langdurige) uitval.Vormen van ongewenst gedrag:

 • Agressie en geweld: fysiek (schoppen, slaan) en verbaal (schelden).
 • Discriminatie: het nadelig behandelen van één of meer personen op grond van (o.a.) godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid.
 • Pesten: het herhaaldelijk kwetsen of vernederen van – meestal – één andere werknemer, die niet (meer) in staat is zich te verdedigen. Denk aan herhaaldelijk grapjes maken ten koste van iemand, roddelen, iemand buitensluiten.
 • Seksuele intimidatie: het afdwingen van seksuele gunsten. Maar ook opmerkingen en gebaren kunnen als vervelend of bedreigend worden ervaren. Een opmerking kan soms heel onschuldig lijken, maar voor het slachtoffer ernstige gevolgen hebben.
 • Intimidatie wordt meestal genoemd in verband met seksuele intimidatie. Maar ook intimidatie in het algemeen kan niet worden getolereerd op de werkplek. 

Ongewenst gedrag

Bronaanpak

 • Opstellen gedragscode
 • Huisregels rondom (on)gewenste omgangsvormen voor klanten, leveranciers en bezoekers
 • Voorlichting en instructie:

  - aan leidinggevenden over herkennen en aanpak van ongewenst gedrag

  - aan medewerkers over ongewenst gedrag en de maatregelen daartegen

Collectieve maatregelen

 • Een klachtenregeling opstellen voor alle medewerkers
 • Benoem een onafhankelijk en deskundig vertrouwenspersoon en informeer medewerkers hierover
 • Professionele opvang en begeleiding voor slachtoffers
 • Aanwezigheid van een sanctiebeleid
 • Onderzoek regelmatig of uw beleid ook echt werkt

Individuele maatregelen

 • Bij signaleren ongewenst gedrag: dader aanspreken

Ongewenst gedrag

Pictogram discriminatie niet toegestaan

Pictogram discriminatie niet toegestaan

CAO BIKUDAK

ARTIKEL 3 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER

3. Het is de werkgever niet toegestaan, met inachtneming van objectief aan de functie verbonden eisen, gelijkwaardige werknemers gelijke kansen op arbeid en gelijke kansen in de arbeidsorganisatie te onthouden op grond van factoren als leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, levens- of geloofsovertuiging, huidskleur, ras of etnische afkomst, nationaliteit en politieke keuze.

ARTIKEL 4 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER4.  De werknemer zal zich onthouden van seksuele intimidatie, agressie en geweld zoals bedoeld in artikel 1, lid 3, sub 4 van de Arbeidsomstandighedenwet