Valgevaar

Veilig het dak op en af met steiger

Steiger ter voorkoming van valgevaar

Bij werken op hoogte is er een risico op valgevaar. Niet alleen de hoogte, maar ook het karakter van de werkzaamheden en de directe omgeving bepalen het aanwezige gevaar. De meeste ongevallen door vallen ontstaan door het verlies van evenwicht, onvoldoende beveiliging of het ontbreken daarvan en verkeerd gebruik van arbeidsmiddelen zoals een ladder of steiger.

Bij werkzaamheden op platte daken moet vallen worden voorkomen. Op een hoogte van 2,5 meter of bij bijzondere risico’s, zoals bijvoorbeeld werken boven water, zullen valbeveiligingsvoorzieningen worden getroffen. Vanuit de arbeidshygiënische gedachte dienen eerst collectieve voorzieningen tegen valgevaar te worden aangebracht. Voorbeelden hiervan zijn een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer of een ander gelijkgestelde/gelijkwaardige collectieve beveiliging.

Uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zal moeten blijken wat het meest geschikte middel is in een bepaalde situatie. Een juist beveiligingsniveau is bereikt indien in alle situaties naar en tijdens elk verblijf op het dak het valgevaar wordt beheerst.

Valgevaar

Veilige daktoegang binnendoor

Veilige daktoegang van binnenuit

Stroomschema voorkom valgevaar

Stroomschema voorkom valgevaar

VALGEVAAR: TOEGANG TOT HET DAK

Bronaanpak

 • Van binnenuit, via deur, raam, permanente trap

Collectieve maatregelen

 • Personenlift,
 • Trappentoren
 • Steiger
 • Hoogwerker (onder specifieke voorwaarden)
 • Gevelladder, kooiladder (met rustbordessen)

Individuele maatregelen

 • Aanhaakladder
 • Verplaatsbare ladder
 • Zorg voor opgeruimde looproute en werkplek
 • Afzetten werkgebied met markering
 • PBM-gebruik: draag juiste (geprofileerde) werkschoenen (S3 - S5) en kleding

VALGEVAAR: DAKRAND, SPARING

Bronaanpak

 • Permanente voorziening bouwkundig (borstwering) 1 meter hoog

Collectieve maatregelen

 • Dakrandbeveiliging: steiger, leuning of hekwerk 1 meter hoog
 • Semipermanente dakrandbeveiliging / afzetting 1 meter hoog
 • Mandragend, niet verschuifbaar,  dichtleggen van sparingen: houd deze in stand
 • Markeringen: afzetten werkgebied
 • Voorzieningen aansluiten op looproute/arbeidsplaats

Individuele maatregelen

 • Aanbrengen en gebruik voorzieningen gebiedsbegrenzing  – permanent of tijdelijk tegen valgevaar
 • Houd de aanwezige beveiligingen in stand
 • PBM-gebruik: vallijn en harnasgordel e.d.

VALGEVAAR: GEBRUIK VERPLAATSBARE LADDER

Bronaanpak

Geen bronaanpak mogelijk.

Collectieve maatregelen

 • Juist laddergebruik en keuze (o.a. schuifladder, optrekladder, telescopisch, reformladder, vouwladder):
 • Gebruik goedgekeurde ladder
 • Uitsluitend transport van personen
 • Alleen voor kortdurend en licht werk op wisselende locaties
 • Tot maximaal 10 meter te overbruggen gebouwhoogte
 • Plaats ladder onder de juiste hellingshoek (65-75 graden)
 • Borg ladder tegen onderuit én zijdelings schuiven
 • Zorg voor een vaste opstelplaats van de ladder
 • Voorkom aanrijdgevaar / aanstootgevaar
 • Houd rekening met blootstelling elektriciteit

Individuele maatregelen

 • Zorg voor opgeruimde looproute en werkplek
 • Houd aanwezige beveiligingen (zoals trapschoentjes, borging) in stand
 • Zorg voor juist gebruik van de ladder
 • PBM-gebruik: helm, gehoorbescherming, schoenen e.d.

 VALGEVAAR: LOPEN EN WERKEN OP HET DAK. UITGLIJDEN/STRUIKELEN

Bronaanpak

Geen bronaanpak mogelijk.

Collectieve maatregelen

 • Veilige, ordelijke en opgeruimde werkplek
 • Controleer de ondergrond op draagkracht en stroefheid

Individuele maatregelen

 • Zorg voor opgeruimde looproute en werkplek: b.v. let op uitgerolde kabels
 • Houd aanwezige voorzieningen (b.v. markering) in stand
 • PBM-gebruik: geprofileerde werkschoenen

 Meer informatie

 • Toolboxen SBD:

     Aanslaan van hijslasten
     Collectief beveiligen
     Aangelijnd werken

     Veilig gebruik van hoogwerkers
     Werken met ladders
     BHV voor jou
     Verplaatsbaar klimmaterieel (rolsteigers)

Valgevaar

Veilige daktoegang met ladder

Veilige daktoegang met ladder

Regelgeving valgevaar in Bouwbesluit

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Dit besluit is in plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003 en de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen.

Het Bouwbesluit 2012 bevat enkele nieuwe voorschriften over het veilig verrichten van onderhoud aan nieuw te bouwen gebouwen. De voorschriften gelden ook voor de nieuwbouw van vergunningsvrije gebouwen en zijn niet van toepassing op bouwwerken geen gebouw zijnde, bestaande bouw en verbouw. Bij deze laatstgenoemde bouwwerken gelden ze echter wel als aanbeveling. Nieuwe gebouwen dienen zodanig te worden ontworpen dat ze veilig kunnen worden onderhouden. Onderhoud is bijvoorbeeld schilderwerk en het reinigen en repareren van daken, goten, schoorstenen, gevels en ramen. Ook het reinigen, repareren en herstel van technische storingen van installaties voor klimaatbeheersing, liften en telecommunicatie horen tot het onderhoud. Door gebouwgebonden voorzieningen in het ontwerp op te nemen kan de veiligheid tijdens de gebruiksfase van het gebouw worden geborgd.

Arbobesluit

Arbobesluit: Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar

Arbobesluit: Artikel 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen

Arbobesluit: Artikel 7.7 Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen

Arbobesluit: Artikel 7.14 In werking stellen van arbeidsmiddelen

Arbobesluit: Artikel 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

Arbobesluit: Artikel 7.16 Noodstopvoorziening

Arbobesluit: Artikel 7.23 Algemeen

Arbobesluit: Artikel 7.23A Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen

Arbobesluit: Artikel 7.23B Specifieke bepalingen betreffende steigers.

Arbobesluit: Artikel 7.23C Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen

Arbobesluit: Artikel 7.34 Steigers
 

Valgevaar

Hekwerk

Hekwerk

CAO BIKUDAK

ARTIKEL 14  ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

4. De werkgever is verplicht de onderstaande persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve- en/of individuele valbeveiligingsmiddelen aan de bij hem in dienst zijnde werknemer ter beschikking te stellen:
      -     gehoorbescherming (bijvoorbeeld oordoppen);
      -     adembescherming (bijvoorbeeld een gezichtsmasker of stofkap);
      -     veiligheidsschoenen;
      -     werkhandschoenen;
      -     hekwerk;
      -     harnas met toebehoren;
      -     zonnebril met UV-bescherming
      -     (zonne)pet met nekflap ter bescherming tegen Uv-straling
      -     UV-beschermende werkkleding
      -     zonnebrand

.