Elektromagnetische straling GSM-antenne

Elektromagnetische straling

Elektromagnetische straling (gsm)

Tijdens werkzaamheden op daken wordt de dakdekker regelmatig geconfronteerd met zendmasten GSM- en UMTS voor mobiele telecommunicatie. Dergelijke zendmasten zijn herkenbaar aan een staafvormig (smal) uiterlijk, en zijn ongeveer 1 meter hoog. De montage vindt veelal plaats aan een hoofdmast op hoge gebouwen. Als doorstraalantennes gebruikt men vaak schotelvormige antennes met een diameter van 0,5 meter.

Iedereen wordt blootgesteld aan elektromagnetische straling. Niet alleen in de nabijheid van een antenne, bij gebruik van een mobiele telefoon of bij radio- of televisieontvangst, maar ook bijvoorbeeld bij het passeren van een antidiefstalpoortje of in de nabijheid van elektriciteitskabels. Een effect van elektromagnetische straling betreft de opwarming van het menselijk lichaam. Als de temperatuur in weefsels van het lichaam meer dan één graad Celsius stijgt kunnen nadelige gezondheidseffecten optreden zoals: 

 • afnemend vermogen om taken te kunnen uitvoeren;
 • vertroebeling van de ooglens (staar);
 • verminderde vruchtbaarheid van de man;
 • beïnvloeding van de ontwikkeling van een ongeboren kind.

Bij complexe antenne-installaties moet vooraf informatie worden ingewonnen bij de eigenaar of operator van de antenne. Het is mogelijk om een antenne tijdelijk uit te schakelen. De toestemming voor het uitschakelen van de antenne moet in een schriftelijke verklaring worden vastgelegd, ondertekend door de operator. Beheerders van gebouwen en antenne-installaties zijn verplicht om alle relevante informatie te verstekken.  

Als zendmasten niet tijdelijk kunnen worden uitgeschakeld:

Bereid de werkzaamheden dusdanig voor dat de blootstellingsduur minimaal is. Tijdens de werkzaamheden op het dak moet men buiten het stralingsbereik van de antennes blijven. De gebouweigenaar behoort een duidelijk bord te plaatsen waarop de veilige afstand tot de antenne staat aangegeven. Om buiten het stralingsgebied van een antenne te blijven, moet een horizontale afstand van 3 meter of meer tot de mast te worden aangehouden. Verticaal geldt een afstand van minimaal 0,5 meter. De horizontale openingshoek van de onveilige zone is ongeveer 120 graden. Voor schotelantennes kunnen dezelfde afstanden worden aangehouden.

Elektromagnetische straling GSM-antenne

Straling antenne

GSM-antenne

Bronaanpak

 • Laat GSM-antenne (tijdelijk) uitzetten door netwerkbeheerder / gebouweigenaar
 • Vraag om verklaring dat de antenne geen gezondheidsschade veroorzaakt

Collectieve maatregelen

 • Geef specifieke instructie over mogelijke gezondheidsschade door blootstelling
 • Kies voor een andere werkmethodiek
 • Beperk de duur van de blootstelling aan straling

Individuele maatregelen

 • Blijf op een veilige afstand van de GSM-antenne, minstens 3 meter in horizontale

  en een halve meter in verticale richting
 • Gebruik stralingsmeter (hoogfrequente veldsterktemeter)

Meer informatie

Elektromagnetische straling GSM-antenne

 

Arbobesluit: Afdeling 4b. Elektromagnetische velden

Artikel 6.12l. Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling

Elektromagnetische straling GSM-antenne

Antenneschotel

Antenneschotel

CAO BIKUDAK

ARTIKEL 14 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

9. Sociale partners hebben in de Arbocatalogus Platte Daken vastgelegd op welke wijze een werkgever kan voldoen aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften over veilig en gezond werken.De werkgever dient binnen zijn bedrijf gebruik te maken van de in de Arbocatalogus opgenomen maatregelen toe te passen cq. door te voeren dan wel aantoonbare zodanige maatregelen te treffen dat er minimaal voldaan wordt aan het in de arbowetgeving, de Arbocatalogus en deze CAO bepaalde beschermingsniveau.

10. De Branche-Risico Inventarisatie & Evaluatie (Branche-RI&E) maakt integraal onderdeel uit van deze CAO.