Kankerverwekkende en mutagene stoffen

Masker verplicht

Gelaatsmasker verplicht

Indien er werkzaamheden worden verricht met carcinogene (kankerverwekkende), reprotoxische (voor de voortplanting giftige) en mutagene stoffen (stoffen die het erfelijk materiaal aantasten) of processen waarbij deze stoffen vrijkomen moet een aanvullende registratie worden uitgevoerd. Binnen de dakbedekkingsbranche kan gedacht worden aan blootstelling aan dieselrook, zowel bedrijfsmatig alsmede projectmatig.

Dieselmotoren worden veel gebruikt op het bedrijfsterrein/magazijn van dakbedekkingsbedrijven maar ook in de bouw vanwege hun grote vermogen, de duurzaamheid, de bedrijfszekerheid en het hoge rendement. Het vrijkomen van dieselmotoremissies (DME) is ook aangewezen als een kankerverwekkend proces. Werknemers kunnen op de bedrijfslocatie en/of de werklocatie worden blootgesteld aan uitlaatgassen van dieselmotoren. De kankerverwekkende stoffen, de zogenaamde Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) in uitlaatgassen zitten in de vaste deeltjes (roet). PAK is de familienaam voor een honderdtal chemische stoffen met een gelijke structuur. Het roet en dus de PAK ontstaan door onvolledige verbranding van de brandstof en motorolie. Werknemers worden blootgesteld als ze in de buurt van draaiende dieselmotoren moeten werken.

De maatregelen die werkgevers en werknemers moeten nemen, moeten gericht zijn op het voorkomen van inademing van dieseldampen. De volgorde die zij hierbij moeten aanhouden is de arbeidshygiënische strategie, dus eerst voorkomen (b.v. elektrisch) en als laagste het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het zal per bedrijf en per situatie verschillen welke oplossing het beste past en toepasbaar is. Wel moet, eventueel op termijn, worden gestreefd naar een oplossing zo dicht mogelijk bij de bron.

Kankerverwekkende en mutagene stoffen

Eten en drinken verboden

Verboden te eten en te drinken

Bronaanpak

Bronaanpak is niet mogelijk.

Collectieve maatregelen

Inventariseer:

 • Aanwezigheid teerhoudend materiaal zoals teermastiek, teer-geïmpregneerde dakisolatie 
  Verdere acties:
 • Werkgebied afschermen: bijv. door (mobiele) overkapping aanbrengen
 • Beperken van overige omgevingsrisico’s
 • Beperk de duur van blootstelling: kies evt. voor aangepaste werkmethode
 • Vervoer, opslag en afvoer vindt plaats in afgesloten containers
 • Laat volle afvalcontainers regelmatig, liefst dagelijks, verwijderen
 • Informeer de belanghebbende partije

Individuele maatregelen

 • Beperk de duur van de blootstelling
 • Houd rekening met MAC waarde van stof
 • Gebruik doelmatige PBM: specifiek voor ademhaling bescherming (FFP1 t/m FFP/3,  P1 t/m P3)
 • Niet eten of drinken in de nabijheid van werkgebied
 • Na het werk de handen/gezicht eerst met koud water afspoelen en daarna wassen
 • Werkkleding bij hergebruik regelmatig wassen of chemisch reinigen

Meer informatie

Kankerverwekkende en mutagene stoffen

Beschermende kleding verplicht

Beschermende kledng verplicht

Arbobesluit: Hoofdstuk 4 afdeling 2 Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen

Arbobesluit: Artikel 4.11 Definities

 • In dit artikel wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen en dergelijke, opgenomen in richtlijn nr. 2004/37/EG van 29 april 2004 en geclassificeerd als een categorie 1 of 2 carcinogeen of waarbij de concentratiegrens is vastgesteld

Arbobesluit: Artikel 4.12 Schakelbepaling

Arbobesluit: Artikel 4.13 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie

Arbobesluit: Artikel 4.16 Grenswaarden

Arbobesluit: Artikel 4.17 Voorkomen van blootstelling

Arbobesluit: Artikel 4.18 Voorkomen of beperken van blootstelling

Arbobesluit: Artikel 4.19 Beperken van blootstelling

Arbobesluit: Artikel 4.20 Hygiënische beschermingsmaatregelen

Arbobesluit: Artikel 4.23 Uitvoering en inhoud van onderzoek

Kankerverwekkende en mutagene stoffen

Veilgheidsdouche

Veligheidsdouche

CAO BIKUDAK

ARTIKEL 14 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

4. De werkgever is verplicht de onderstaande persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve- en/of individuele valbeveiligingsmiddelen aan de bij hem in dienst zijnde werknemer ter beschikking te stellen:
      -     gehoorbescherming (bijvoorbeeld oordoppen);
      -     adembescherming (bijvoorbeeld een gezichtsmasker of stofkap);
      -     veiligheidsschoenen;
      -     werkhandschoenen;
      -     hekwerk;
      -    harnas met toebehoren;
      -    zonnebril met UV-bescherming;
      -    (zonne)pet met nekflap ter bescherming tegen Uv-straling;
      -    UV-beschermende werkkleding;
      -    zonnebrand.

5. Het slopen, bewerken en verwerken van asbest is verboden. Van dit verbod zijn bedrijven uitgesloten, die voldoen aan de wettelijke eisen voor asbestsloop, zoals gesteld bij of krachtens het Asbestverwijderingsbesluit 2005 zoals vastgesteld door het Ministerie van VROM.