U bent hier: Home - Taken

Printvriendelijke versie

 
 
 

Kies een taak


In deze Arbocatalogus zijn bij de taakgroep dakbedekkingswerkzaamheden een of meerdere prioritaire risico's vermeld. Daarbij is uitgegaan van blootstelling aan deze risico's gedurende een hele dag. Het is mogelijk dat verschillende beroepen eenzelfde taak uitvoeren. Indien deze taak slechts incidenteel en/of een beperkt deel van de dag wordt uitgevoerd, dan zullen gezondheidskundige grenswaarden in het algemeen in dat beroep niet worden overschreden.
In dat geval zijn een of meerdere van deze bouwtaakrisico's bij dat beroep niet als prioritair risico opgenomen.

Mensen aan het werk
Een goede voorbereiding en organisatie van het werk is evident voor het beperken van de arbeidsrisico’s in algemene zin. En zeker ook op langere termijn inzake de duurzame inzetbaarheid van dakdekkers / vakkrachten. Opdrachtgevers, hoofd- en gespecialiseerde aannemers, toeleveranciers / producenten zullen met elkaar overleg voeren om de activiteiten op elkaar af te stemmen en de verantwoordelijkheden vast te leggen.
Het bespreken van de arbeidsrisico’s richt zich voornamelijk op werkzaamheden op platte daken, gerelateerd aan het dakdekken (maar ook ontwerp en materialen) bij nieuwbouw, renovatie, inspectie en opname, periodiek onderhoud en reparatie. Met het begrip platte daken wordt bedoeld: daken met een maximale hellingshoek van 15 graden.

Het beleid gericht op het voorkomen van arbeidsrisico’s in het algemeen is in eerste instantie gericht op het nemen van bronmaatregelen. Kunnen er redelijkerwijs geen bronmaatregelen worden getroffen, dan kunnen – uitsluitend op grond van een actuele Risico-Inventarisatie en –Evaluatie – in  strikte volgorde andere maatregelen worden beschouwd: collectieve, individuele en persoonlijke maatregelen. In deze laatste situatie moet de motivatie voor de keuze van een lager beveiligingsniveau in een V&G-plan worden beschreven. 
Door de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 is de opdrachtgever gebonden aan het ‘Toetsingskader Veilig Onderhoud op en aan Gebouwen’. Dit toetsingskader houdt in dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) voorwaarden worden gesteld ten aanzien van het veilig kunnen onderhouden van gebouwen in de gebruiksfase.

Onderstaand schema laat zien hoe de werkgever zijn beleid inzake veilig en gezond werken op bedrijfsniveau kan borgen. Het lijkt een extra administratieve belasting. Maar als het bedrijf de informatie uit deze Arbocatalogus in de eigen bedrijfsdocumenten en -procedures verwerkt (MVO of duurzaamheidsbeleid) dan wel koppelt aan certificeringstrajecten of informatieverplichtingen aan opdrachtgevers en verzekeraars, levert dit eerder een voorsprong op ten opzichte van de concurrentie, dan dat het de kosten verhoogt.

Schema Arboverplichtingen algemeen

Rol van partners in het bouwproces
Onderstaand een aantal belangrijke aandachtspunten voor de diverse partners in het bouwproces voor het voeren van een goed Veiligheid- & Gezondheidsbeleid:

 • Besteed in de offertefase aandacht aan randvoorwaarden voor veilige en gezonde uitvoer van het werk;
 • Zorg voor overlegsituaties tijdens de voorbereiding en uitvoering, stem activiteiten en verantwoordelijkheden af;
 • Leg afspraken schriftelijk vast, zodat achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan;
 • Zorg voor gerichte voorlichting en instructie en houd toezicht op het nakomen van afspraken. (Houd hierbij rekening met anderstaligen.);
 • Houd rekening met de onderhoudbaarheid van de verschillende dakonderdelen en dak-installaties, bijvoorbeeld door deze dakonderdelen / installaties op tenminste 4 meter van de dakrand te positioneren;
 • Zorg voor een permanent veilige toegang tot het dak;
 • Denk aan (semi) permanente randbeveiliging om valgevaar te voorkomen;
 • Bij renovatie van teerhoudende dakconstructies is het beleid inzake gezondheidsrisico’s erop gericht dat teerhoudend materiaal uit “de keten” verwijderd wordt;
 • Zorg voor duidelijke verwerkingsvoorschriften voor de uitvoerende partij;
 • Beperk het gebruik van voor de gezondheid schadelijke stoffen;
 • Houd bij de keuze van werkmethode, materieel en materiaal rekening met de arbeidsomstandigheden c.q. duurzame inzetbaarheid personeel.
 • Verwerk geen brandbare materialen of materialen die gevaarlijke verbrandingsgassen geven;
 • Dakdekkers staan bloot aan weer en wind. De werkkleding moet zijn aangepast aan het seizoen en aan de werkzaamheden. Er moet op worden toegezien dat iedereen goede werkkleding draagt.
 • Zorg voor de noodzakelijke voorzieningen voor een adequate bedrijfshulpverlening.


Meer informatie:


Dakdekwerk 
 
 
 
download

DOWNLOAD ALLE TAKEN

 
 

< terug naar vorige pagina