U bent hier: Home - Risico's - Trillingen

Printvriendelijke versie

 
 
 

1.4. Trillingen
Lichaamstrillingen
Bij lichaamstrillingen is het hele lichaam in trilling. De trillingen en schokken komen met name binnen via handen en armen, voeten of zitvlak. Blootstelling aan mechanische trillingen en schokken vindt vooral plaats op voertuigen, bijvoorbeeld grondverzetmachines, vorkheftrucks en kranen.

Bij dakbedekkingswerkzaamheden worden schraap- en snijmachines ingezet en in voorkomende situaties gebruik gemaakt van pneumatisch handgereedschap. Voor het verwijderen en het opnieuw opbrengen van grind op daken worden vaak zuig- en blaasinstallaties gebruikt.

Ook hier ontstaan lichaamstrillingen. Trillingen kunnen schadelijk zijn voor wie eraan wordt blootgesteld. Naarmate werknemers langere tijd en aan intensievere trillingen en schokken worden blootgesteld, neemt de kans op gezondheidsschade toe.

De kans op klachten wordt vergroot door:
 • Te snel rijden over een slechte ondergrond.
 • Een bestuurdersstoel in slechte staat of verkeerd ingesteld.
 • Een slechte zithouding tijdens het rijden.
 • Een slecht zicht, waardoor de bestuurder moet draaien en strekken.
 • Andere rugbelastende activiteiten, zoals het tillen of dragen en getordeerde houding van/naar zware lasten.
 • Een slechte lichamelijke conditie.
 • Klimatologische omstandigheden.

Door blootstelling aan lichaamstrillingen en -schokken kunnen met name gezondheidsklachten ontstaan aan vaat-, bot- of gewrichts-, zenuw- of  spierstelsel en schade optreden aan de lage rug en de wervelkolom. Voorkomende gezondheidsschade betreft vooral:
 • Hernia;
 • Oververmoeidheid;
 • Maagklachten;
 • Verminderde prestatievermogen;
 • En op het moment van blootstelling: verlies van gezichtsvermogen en coördinatie.

Door de klachten kunnen werknemers vaak minder goed functioneren. Soms kunnen ze geen werk meer uitvoeren waarbij blootstelling aan trillingen en schokken plaatsvindt of waarbij hun rug in meer of mindere mate wordt belast.


Welke beroepen hebben te maken met lichaamstrillingen?


Dakdekker bitumen en kunststof daken
(Heftruck)chauffeur


Wat zegt de wet- en regelgeving ?


Wettelijke verplichtingen afdeling 3A Trillingen

Arbobesluit: Artikel 6.11A Definities, grenswaarden en actiewaarden
 1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
  1. richtlijn: richtlijn nr. 2002/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (trillingen) (PbEG L 177);
  2. hand-armtrillingen: mechanische trillingen die, wanneer zij op het hand-armsysteem van de mens worden overgebracht, risico's voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers inhouden, met name vaat-, bot- of gewrichts-, zenuw- of spieraandoeningen;
  3. lichaamstrillingen: mechanische trillingen die, wanneer zij op het lichaam in zijn geheel worden overgebracht, risico's voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers inhouden, met name aandoeningen van de lage rug en beschadigingen van de wervelkolom.

 1. Voor de hand-armtrillingen wordt:
  1. de grenswaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode van acht uur, vastgesteld op 5m/s²;
  2. de actiewaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode van acht uur, vastgesteld op 2,5m/s².

 1. Voor lichaamstrillingen wordt:
  1. de grenswaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode van acht uur, vastgesteld op 1,15 m/s²;
  2. de actiewaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode van acht uur, vastgesteld op 0,5 m/s².

Arbobesluit: Artikel 6.11B Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten
  1. In het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, worden de niveaus van de mechanische trillingen waaraan de werknemer wordt blootgesteld, beoordeeld en indien nodig gemeten.
  2. De beoordeling en de meting worden op zorgvuldige wijze gepland en met passende tussenpozen uitgevoerd.
  3. De beoordeling en de meting vinden plaats voor hand-armtrillingen overeenkomstig de punten 1 en 2 van deel A en voor lichaamstrillingen overeenkomstig de punten 1 en 2 van deel B van de bijlage bij de richtlijn.
  4. De resultaten van de meting worden in een passende vorm bewaard zodat latere raadpleging mogelijk is.
  5. Bij de beoordeling worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken:
   1. het niveau, de aard en de duur van de blootstelling, met inbegrip van eventuele blootstelling aan periodieke trillingen of herhaalde schokken;
   2. de vastgelegde grenswaarden en actiewaarden voor de blootstelling, bedoeld in artikel 6.11a, tweede en derde lid;
   3. mogelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers met een verhoogd risico;
   4. mogelijke indirecte gevolgen voor de veiligheid van werknemers die worden veroorzaakt door de wisselwerking tussen mechanische trillingen en de arbeidsplaats of andere arbeidsmiddelen;
   5. de informatie die door fabrikanten van de arbeidsmiddelen is verstrekt;
   6. het bestaan van vervangend materieel dat ontworpen is om de niveaus van blootstelling aan mechanische trillingen te verminderen;
   7. voortzetting van de blootstelling aan lichaamstrillingen buiten normale werktijd onder verantwoordelijkheid van de werkgever;
   8. bijzondere arbeidsomstandigheden, zoals het werken bij lage temperaturen;
   9. door de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, bedoeld in artikel 6.11e, verkregen relevante informatie, met inbegrip van gepubliceerde informatie, voor zover dat mogelijk is.
  1. De beoordeling wordt regelmatig herzien, in ieder geval indien gewijzigde omstandigheden of resultaten van de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, bedoeld artikel 6.11e, hiertoe aanleiding geven.

Arbobesluit: Artikel 6.11C Voorkomen of beperken van schadelijke trillingen
Om de blootstelling aan lichaamstrillingen of hand-armtrillingen te voorkomen of verminderen, zijn werkgevers wettelijk verplicht maatregelen te treffen. Hiervoor moeten zij de volgende volgorde aanhouden.

  1. Indien de actiewaarden, bedoeld in artikel 6.11a, tweede lid, onderdeel b, en derde lid, onderdeel b, worden of kunnen worden overschreden, wordt, met inachtneming van artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de wet in de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, en in het daarbij behorende plan van aanpak aandacht besteed aan:
   1. alternatieve werkmethoden die de noodzaak van blootstelling aan mechanische trillingen verminderen;
   2. de keuze van de juiste arbeidsmiddelen, ergonomisch goed ontworpen en zo weinig mogelijk trillingen veroorzakend, rekening houdend met het te verrichten werk;
   3. de verstrekking van hulpmiddelen om het risico van gezondheidsschade ten gevolge van trillingen te voorkomen;
   4. passende onderhoudsprogramma's voor de arbeidsmiddelen, de arbeidsplaats en de systemen op de arbeidsplaats;
   5. het ontwerp en de indeling van de arbeidsplaats;
   6. een adequate voorlichting en opleiding van de werknemers, opdat zij de arbeidsmiddelen veilig en juist gebruiken, zodanig dat de blootstelling aan mechanische trillingen zo gering mogelijk is;
   7. beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling;
   8. passende werkschema's met voldoende rustpauzes;
   9. het verschaffen van kleding die de blootgestelde werknemers beschermt tegen kou en vocht.
  1. Werknemers worden niet blootgesteld aan trillingen boven de grenswaarde voor blootstelling, bedoeld in artikel 6.11a, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, onderdeel a.
  2. Indien de grenswaarde toch wordt overschreden:
   1. worden onverwijld maatregelen getroffen om de blootstelling terug te brengen tot onder de grenswaarde voor blootstelling;
   2. wordt de oorzaak van de overschrijding van de grenswaarde onderzocht;
   3. worden de beschermings- en preventiemaatregelen aangepast om te voorkomen dat de grenswaarde opnieuw wordt overschreden.
  1. De werkgever stemt de maatregelen af op de behoeften van werknemers met een verhoogd risico.

Maatregelen brancheafspraak BIKUDAK: schadelijke trillingen

Arbobesluit: Artikel 6.11D Voorlichting en onderricht
Aan werknemers die aan risico’s in verband met mechanische trillingen op het werk worden blootgesteld, worden doeltreffende voorlichting en doeltreffend onderricht gegeven over:
 1. maatregelen die zijn genomen om de risico's in verband met mechanische trillingen weg te nemen of tot een minimum te beperken;
 2. de grenswaarden en actiewaarden voor blootstelling;
 3. de resultaten van de overeenkomstig artikel 6.11b verrichte beoordelingen en metingen van mechanische trillingen en de gezondheidsschade die de gebruikte arbeidsmiddelen kunnen veroorzaken;
 4. het nut van en de methode voor het opsporen en melden van symptomen van gezondheidsschade;
 5. de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
 6. veilige werkmethoden om de blootstelling aan mechanische trillingen tot een minimum te beperken.

Arbobesluit: Artikel 6.11E Arbeidsgezondheidskundig onderzoek inzake trillingen
 1. Iedere werknemer die voor de eerste keer wordt belast met werkzaamheden die blijkens de beoordeling, bedoeld in artikel 6.11b, eerste lid, gevaren kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid, wordt in aanvulling op artikel 18 van de wet, in de gelegenheid gesteld om vóór de aanvang van de werkzaamheden een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.
 2. Indien bij een werknemer een aandoening wordt geconstateerd die het gevolg zou kunnen zijn van blootstelling aan mechanische trillingen, worden werknemers, die op soortgelijke wijze zijn blootgesteld aan mechanische trillingen, tussentijds in de gelegenheid gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.
 3. Op verzoek van de werkgever of de betrokken werknemer wordt het arbeidsgezondheidskundig onderzoek opnieuw uitgevoerd. De resultaten van het hernieuwde onderzoek treden in de plaats van het daaraan voorafgaande.
 4. Wanneer bij een werknemer als gevolg van blootstelling aan mechanische trillingen een aantoonbare ziekte of een schadelijke invloed op de gezondheid is vastgesteld, wordt hij door de deskundige persoon, bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid, of de arbodienst, geïnformeerd over de wijze waarop hij na beëindiging van de blootstelling in de gelegenheid wordt gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.


CAO BIKUDAK
 • Artikel 14, Arbeidsomstandigheden, lid 4 (PBM).


Meer informatie en uitwerking brancheafspraken in:
 
   
   
 

 

 
 
 

< terug naar vorige pagina