U bent hier: Home - Risico's - Beeldschermwerk

Printvriendelijke versie

 
 
 

Beeldschermwerk
Onder beeldschermwerk worden alle risico’s verstaan die te maken hebben met werk achter de computer en andere apparatuur. Van belang zijn onder andere de omstandigheden waaronder iemand voor het beeldscherm zit, de werkplekinrichting (ergonomie), verlichting en binnenklimaat. Daarnaast is de intensiteit van het beeldschermwerk , de werkhouding en onder andere het gezichtsvermogen van belang. Repeterende (langdurig dezelfde) bewegingen bij het werken achter een beeldscherm is de belangrijkste oorzaak van RSI (Repetitive Strain Injury). Hiervan is al sprake wanneer men meer dan 2 uur per dag, of meer dan 1 uur achter elkaar, steeds dezelfde bewegingen met handen, armen en/of vingers maakt. Dit kan tot schade leiden. RSI is een verzamelnaam voor klachten aan de nek, schouders, armen en handen. Een verkeerde werkhouding, te hoog werktempo, te weinig pauzes, te hoge werkdruk en abrupte bewegingen kunnen het ontstaan van RSI versnellen. Herstellen van ernstige RSI is moeilijk.

Welke beroepen hebben te maken met beeldschermwerk?

Administratief medewerker
Stafpersoneel


Wat zegt de wet- en regelgeving?


Wettelijke verplichtingen

Arbobesluit: Hoofdstuk 5 afdeling 2 Beeldschermwerk

Arbobesluit: Artikel 5.7 Definities
In deze afdeling wordt verstaan onder:
 • Beeldscherm: een alfanumeriek of grafisch scherm, ongeacht het gebruikte afbeeldingsprocedé;
 • Beeldschermwerkplek: het geheel dat bestaat uit beeldschermapparatuur, in voorkomend geval voorzien van toetsenbord of voorziening voor gegevensinvoer en of de interface mens/machine bepalende software, facultatieve accessoires, nevenapparatuur, telefoon, modem, printer, documenthouder, stoel, werktafel of werkvlak alsmede de onmiddellijke omgeving.

Arbobesluit: Artikel 5.8 Toepasselijkheid
Deze afdeling is niet van toepassing op:
 • Bestuurdersplaatsen op machines;
 • Computersystemen die in de eerste plaats bestemd zijn voor gebruik door het publiek;
 • Zogenaamde draagbare systemen die niet aanhoudend worden gebruikt op een werkplek;
 • Rekenmachines, kassa’s en andere apparatuur die voorzien zijn van een klein display voor gegevens of hoeveelheden, nodig voor het directe gebruik van die apparatuur;
 • Voorts is deze afdeling niet van toepassing op arbeid waarbij een werknemer gewoonlijk minder dan twee uren per etmaal gebruik maakt van een beeldscherm.

Arbobesluit: Artikel 5.9 Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt specifiek aandacht besteed aan de gevaren voor het gezichtsvermogen en die van de fysieke en psychische belasting als gevolg van arbeid aan een beeldscherm.
 • Zo nodig dienen doeltreffende maatregelen te worden genomen, rekening houdend met de gevolgen van de bovenstaande gevaren en de onderlinge samenhang.

Arbobesluit: Artikel 5.10 Dagindeling van de arbeid
 • Beeldschermwerk is zo georganiseerd dat deze telkens na ten hoogste twee achtereenvolgende uren wordt afgewisseld door andersoortige arbeid of door een rusttijd. Hierdoor dient de belasting van het beeldschermwerk te worden verlicht.

Arbobesluit: Artikel 5.11 Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers
 • Iedere werknemer die voor de eerste keer belast wordt met beeldschermwerk wordt in de gelegenheid gesteld om vóór de aanvang van die arbeid een passend onderzoek van, in ieder geval, de ogen en het gezichtsvermogen te ondergaan.
 • De werknemer wordt opnieuw in de gelegenheid gesteld een onderzoek te ondergaan als zich bij hem gezichtsstoornissen voordoen die het gevolg kunnen zijn van het beeldschermwerk.
  Als de resultaten van het onderzoek dit vereisen, wordt de betrokken werknemer in de gelegenheid gesteld een oogheelkundig onderzoek te ondergaan.
 • Als de resultaten van het oogheelkundig onderzoek dit vereisen en normale oogcorrectiemiddelen niet kunnen worden gebruikt, worden aan de betrokken werknemer speciale beeldscherm oogcorrectiemiddelen verstrekt.

Arbobesluit: Artikel 5.12 Voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken
 • Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de werkplek en de wisselwerking tussen de gebruikte apparatuur en de werknemers.
 
   
   
   

 

 
 
 

< terug naar vorige pagina